อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีจังหวัดพังงา โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ ๓๐๐ บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Facebook Comments Box