ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้สนใจส่ง DEMO เข้าประกวดจากทั่วไปประเทศ และคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ผ่านเข้ารอบดังรายนามตามเอกสารแนบ 

กำหนดการประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

๑) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ) 
๒) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
๓) สถานที่ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ E-mail: cultural.wu@gmail.com โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗

เอกสารแนบ : ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖

Facebook Comments Box