ธนาคารออมสินร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อยกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเสาวนีย์ พิมเสน การะกรณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณธนอรรถ ชูพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๗ กล่าวแนะนำโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและคณะทำงานจากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้ เสริมสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการประสานงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักวิชาต่างๆ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการย่อยรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ โครงการ ซึ่งจากการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการย่อยจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาและธนาคารออมสิน โดยทุกโครงการจะดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอเพื่อมุ่งนำองค์ความรู้จากสำนักวิชาไปบูรณาการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการให้มีศักยภาพให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินต่อไป

Facebook Comments Box