อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการหล่อหลอมและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ตลอดจนการรู้จักเสียสละทั้งด้านการบริจาคทรัพย์และอุทิศกำลังกายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโบราณสถานตุมปังให้เป็นที่เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์
  – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
  – คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. บุคลากรและนักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานตุมปัง
เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี

  

         หมายเหตุ :          ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป

Facebook Comments Box