อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียน  การอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาและวรรณกรรมในด้านการเขียนออกไปรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดคุณค่าสืบไป

วันเวลาในการจัดโครงการ
ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (๒ วัน ๑ คืน  โดยพักค้างคืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
และวันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการเพื่อแข่งขันรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าลงทะเบียน  คนละ  ๕๐๐  บาท  โดยสามารถสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/ หรือ https://goo.gl/forms/ps5VqPnASCMDsvGV2 
๒. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข
๐๗๕-๖๗๒๕๐๗
๓. การชำระเงิน  ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาท่าศาลา  ชื่อบัญชี  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก   เลขที่บัญชี  ๐๒๐๒๕๙๗๙๔๑๔๕ 

หมายเหตุ: การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗

E-mail: cultural.wu@gmail.com
Website : https://cultural.wu.ac.th/

รายละเอียดและกำหนดการ
ใบสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์

Facebook Comments Box