มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และสังคมชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายจารุ คัตตพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ร.ต.อ.ยงยุทธ บุญสุข สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยในการปลูกฝังคุณธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคาซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ กระตุ้นให้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและหวงแหนให้มีความยั่งยืน อีกทั้งเป็นประเพณีที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบในการร่วมกันจัดกิจกรรมอันดีงามครั้งนี้” 

ภายในงานนอกจากมีการแสดงของนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ ชมรมดนตรีไทย และวงดนตรี WU Band ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยังมีการเพิ่มสีสันของงานด้วยการจัดประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากรและนักศึกษา การประกวด Miss Ladyboy 

ผลการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากร รางวัลชนะเลิศ รับขันน้ำพานรอง เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวสุภาลักษณ์ แก้วทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางเขมรุจิ ชูภิรมย์ อุทยานพฤกษศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกนิษฐา ทองใบ สำนักวิชาการจัดการ และรางวัลนางงามขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวสุภาลักษณ์ แก้วทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

ผลการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ รับขันน้ำพานรอง เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.เจษฎ์ชนก คงดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.นฤวรรณ ชุมโรย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ณัฐฌา ทิพรองพล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และรางวัลนางงามขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.นฤวรรณ ชุมโรย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ผลการประกวดเทพีนพมาศ ประเภท Miss Ladyboy รางวัลชนะเลิศ รับขันน้ำพานรอง เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายปรัชญา จีนประชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธรรมศาสตร์ เดชารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธนสิทธิ์ ดาราแสง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และรางวัลนางงามขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอัษฎา นาละต๊ะ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้มีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณหลักอย่างเป็นทางการคือ บริษัทโกลบอล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน ด้วยมุ่งหวังให้เกิดความงดงามและการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สำเร็จลุล่วงด้วยความงดงามเรียบร้อย 

การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ นอกจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์แล้วยังได้รับความร่วมมือจากส่วนกิจการนักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการร่วมเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ จนส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Facebook Comments Box