มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าแห่งศิลปะและวัฒนธรรม พระองค์มีพระอัจฉริยะในด้านทรงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไปด้วย  โดยกำหนดให้มีการขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง www.wu.ac.th

 • ประเภทการประกวด
  –  ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
  –  ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป 
 • วัน เวลา และสถานที่ประกวด
  – 
  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
  –  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
  –  สถานที่ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

๑) มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
๒) ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๓) ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาก่อน
๔) ไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือเคยมีอัลบั้มเพลงจำหน่ายเป็นของตัวเอง

 • เพลงที่ใช้ในการประกวด
  –  
  ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง

รอบที่ ๑  ผู้เข้าประกวดส่งแผ่น CD Demo ๑ เพลง มายังกองประกวดกำหนดให้ใช้ “เพลงช้า”

รอบที่ ๒ กำหนดให้ใช้ “เพลงเร็ว” ในการประกวด โดยรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน  คือ ประเภท ลูกทุ่งชาย/ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี และประเภท ลูกทุ่งชาย/ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” ในการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน
 • ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ ๑ แผ่น พร้อมเขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)
 • เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งแท้
 • ขั้นตอนการประกวด

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้แก่

               รอบที่ ๑ คัดเลือกจากซีดี (CD Demo) ดำเนินการตัดสินและคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒ โดยตัดสินคัดเลือกแผ่น CD Demo บันทึกเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ประกวดโดยไม่มีดนตรีประกอบ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” จำนวน ๑ เพลง และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง www.wu.ac.th

               รอบที่ ๒ คัดเลือกโดยการร้องสด กำหนดให้ใช้ “เพลงเร็ว” ในการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย ๓๐ นาที
 • จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
 • อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

    รอบชิงชนะเลิศ   กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” ในการประกวด

 • พิธีกรประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมพร้อมขึ้นเวทีหลังจากประกาศรายชื่อ และส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเวที
 • อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรม
 • หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  –  
  ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
  –  สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
  –  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร
  –  แผ่น CD Demo บันทึกเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ประกวดโดยไม่มีดนตรีประกอบ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” จำนวน ๑ เพลง

หมายเหตุ หลักฐานการสมัครจะต้องส่งเอกสารครบทุกรายการ หากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด

 • วิธีการส่งใบสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒

 • สมัครด้วยตนเอง

ส่งใบสมัครโดยตรง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ) พร้อมหลักฐานข้างต้น ส่งโดยตรง ณ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในวัน เวลาราชการ

 • ส่งทางไปรษณีย์

สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น ได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ (วงเล็บมุมซองว่าการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) ทั้งนี้จะถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet)

โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น และบันทึกไฟล์เป็น PDF/ไฟล์รูปภาพ Jpeg พร้อมส่งไฟล์เสียง Demo ส่งมาที่อีเมลล์ cultural.wu@gmail.com โดย ถือเอาวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

๔) สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/

๔) สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ Website: https://cultural.wu.ac.th/   E-mail: cultural.wu@gmail.com  โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗

 • เกณฑ์การตัดสิน

๑) เกณฑ์การตัดสินการประกวด

๑. น้ำเสียงไพเราะ                                         ๓๐ คะแนน
๒. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ/ ลีลา           ๓๐ คะแนน
๓. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี                  ๑๐ คะแนน
๔. การแสดงออกเหมาะสม                              ๑๐ คะแนน
๕. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง                    ๑๐ คะแนน
๖. การแต่งกาย                                            ๑๐ คะแนน

คะแนนรวม                                                      ๑๐๐ คะแนน

๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓) กรณีที่ผู้สมัครในแต่ละประเภทมีน้อยกว่า ๑๐ คน ทางกองประกวดจะมอบรางวัลให้เฉพาะรางวัลชนะเลิศเท่านั้น

 • รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ประเภท ลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี

 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 ประเภท ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี

 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 ประเภท ลูกทุ่งชาย ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป

 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 ประเภท ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป

 • รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดและใบสมัคร
สมัครออนไลน์

Facebook Comments Box