อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ “ศิลปะการรำมโนห์รา ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะการรำมโนห์รา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของภาคใต้ บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการรำมโนห์รา อันจะส่งผลต่อนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

หลักสูตร

  • หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกทักษะการแสดงรำมโนห์ราสำหรับเยาวชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกทักษะการแสดงรำมโนห์ราสำหรับบุคลากรของสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกรำมโนห์รา

วิทยากร
– การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม(แบบสั้น) โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
– การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำร่ายหน้าแตร  ทำบท โดยอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
– การฝึกขับกลอนมโนห์รา โดยโนราเพ็ญศรี และโนราเกษร
หน้าม่าน / หลังม่าน (เยาวชนกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม)
กลอน ๔ / กลอน ๖  (เยาวชนกับการรำมโนห์รา)  
การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนห์รา โดยอาจารย์วิระเดช ทองคำ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/2f9OkYj840zvqDZs1
ลงทะเบียนและชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน  สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๙๗๙๔๑๔๕

ค่าลงทะเบียนการเข้าฝึกอบรม
๑. บุคลากรทางการศึกษา/ประชาชนผู้ที่สนใจ        ๘๐๐ บาท       
๒. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา                         ๕๐๐ บาท         
๓. นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       ๓๐๐ บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับหนังสือคู่มือในการฝึกอบรมจำนวน ๑ เล่ม พร้อมวุฒิบัตรผ่านการอบรม (เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร ๕ วัน) และอาหารเที่ยงจำนวน ๕ มื้อ และอาหารว่างจำนวน ๑๐ มื้อ

รายละเอียดและกำหนดการ
แบบตอบรับ
ลงทะเบียนออนไลน์
แนะนำที่พัก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com 

Facebook Comments Box