อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กวีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งปราชญ์บุคคลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๓ สาขาดังนี้
๑.  สาขาศิลปะและการแสดง
๒.  สาขาหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้
๓.  สาขาการใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้

เสนอโดยบุคคลหรือองค์กร โดยจัดทำประวัติและแนบผลงานประกอบ ส่งไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒

๑.  ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
๑.๑.  ดาวน์โหลดประกาศการสรรหาปราชญ์ไทยภาคใต้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.  ให้จัดพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
๓.  ให้จัดส่งเอกสารกลับมายังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย
๓.๑. แบบฟอร์มเสนอชื่อในรูปแบบเอกสาร (สามารถดาวโหลดมาจากเว็บไซต์) จำนวน  ๑ ชุด  
๓.๒. แบบฟอร์มเสนอชื่อในรูปแบบไฟล์เวิร์ด (.Doc) ส่งเอกสารมาทางอีเมล์  cultural.wu@gmail.com หรือสำเนาไฟล์ใส่ CD ส่งมาพร้อมเอกสารฉบับจริง
๓.๓. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และภาพกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
– เอกสารผลงานที่เป็นรูปเล่มเอกสาร  (ถ้ามี)  จำนวน  ๑ ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  ๑ ชุด
๔. จัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
๕.  สถานที่จัดส่งเอกสาร อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา    จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐
๖.  ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก โทร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗  อีเมล์: cultural.wu@gmail.com

>>ประกาศการรับสมัคร
>>แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗
E-mail: cultural.wu@gmail.com 

 

Facebook Comments Box