2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7 2016_09_26-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ได้จัดการประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  ๕  ประจำปี  ๒๕๕๙  ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอกให้เกิดเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ และกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความงามและความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในด้านศิลปะการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป  โดยปรากฏผลการประกวดดังนี้

    รางวัลชนะเลิศ                     ได้แก่    เพลงบอกคณะปรีชา  สุขจันทร์
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    ได้แก่    เพลงบอกคณะเปลื้อง  อัคชาติ
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    ได้แก่    เพลงบอกคณะมนตรี  เสียงมนุษย์กบ  (นายมนตรี  หิตา)
    รางวัลชมเชย                       ได้แก่    เพลงบอกคณะทวี  อัศวิน (นายทวี  การิจิต)

Facebook Comments Box