dsc_0387 dsc_0473 dsc_0478 dsc_0499

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่สาระความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนการรวบรวมฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ โดยได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานผลงานประกวด รวมทั้งสิ้น 17 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์และนักเขียนสารคดีชื่อดัง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โดยผลการประกวดเป็นดังนี้

สื่อสารคดีโทรทัศน์ ประเภทประชาชนทั่วไป หัวข้อ “เข้าใจศิลปวัฒนธรรม เข้าใจชีวิตของคนใต้”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สารคดี เรื่อง “มโนราห์โรงครู พิธีกรรมผูกสายสัมพันธ์คนใต้” ผลงานของทีม โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จังหวัดตรัง สมาชิกในทีม คือ นางสาวสุนิษา ช่วยพันธ์ นางสาวสวรส เพ็ชรรัตน์ นางสาวอลินดา ชูคง นางสาวอานันตยา โออิน นางสาวธีญจิรา คงแก้ว อาจารย์อรรถชัย เนตรบุตร (ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ สารคดี เรื่อง “นายหนัง” ผลงานของทีม โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ สมาชิกในทีม คือ นางสาวชุติกาญจน์ สามสี นางสาววชิรญาณ์ ดอกกฐิน นางสาวอังคณี ดำเขียว นายชนวัฒนร์ เดชคำ อาจารย์จิรภัทร บุญพุกคะนะ (ที่ปรึกษา) อาจารย์ทิพวรรณ จันทร์แก้ว (ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สารคดี เรื่อง “ประเพณีไหว้ผีโบ๋” ผลงานของทีม โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล สมาชิกในทีมคือ นายปริทัศน์ ดำรส นายกฤติธี หีมปอง นายอนุชา นกบรรจง นางพิพิชชน พักเสง นายวัชระพล ศรีกันหา อาจารย์จำรัส นิติวิศิษฎ์กุล (ที่ปรึกษา)

รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) ได้แก่ สารคดี เรื่อง “ประเพณีไหว้ผีโบ๋” ผลงานของทีม โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล สมาชิกในทีมคือ นายปริทัศน์ ดำรส นายกฤติธี หีมปอง นายอนุชา นกบรรจง นางพิพิชชน พักเสง นายวัชระพล ศรีกันหา อาจารย์จำรัส นิติวิศิษฎ์กุล (ที่ปรึกษา)

สื่อสารคดีโทรทัศน์ประเภท นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวข้อ “ชีวิตก้าวไกล เมื่อใส่ใจวัฒนธรรม”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สารคดี เรื่อง “น้ำตาลจากสร้างรายได้” ผลงานของทีม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์ นายศิริศักดิ์ สงล่า นางสาวฐิติมา ภิรมย์รส นางสาวลักษณ์นารา แก้วสนั่น นางสาวพิมพิศา แสงมณี อาจารย์วรรณรัตน์ นาที (ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ สารคดี เรื่อง “ยาเส้นบ้านกลาย” ผลงานของทีม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ นายภาณุเดช สุภาผล นายณัฐศนนท์ สามทองดิษฐกร นางสาวกนกกาญจน์ อมัติรัตน์ นางสาวกนกวรรณ ทองเสน นางสาวจิตรานุช รอดมณี อาจารย์วรรณรัตน์ นาที (ที่ปรึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สารคดี เรื่อง “ธุรกิจจากก้อนดิน” ผลงานของทีม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ นางสาวกมลทิพย์ บูลภิบาล นางสาวมนริชา แซ่แต้นายภูริณัฐ พูลธัญกิจ นางสาวอธิตา แซ่สี นางสาวกุลยานันท์ ชัยพงศ์ฤทธิ์ อาจารย์วรรณรัตน์ นาที (ที่ปรึกษา)

รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) ได้แก่ สารคดี เรื่อง “ธุรกิจจากก้อนดิน” นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นางสาวกมลทิพย์ บูลภิบาล นางสาวมนริชา แซ่แต้ นางสาวอธิตา แซ่สี นางสาวกุลยานันท์ ชัยพงศ์ฤทธิ์ อาจารย์วรรณรัตน์ นาที (ที่ปรึกษา)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๑๕,๐๐๐, ๑๐,๐๐๐, ๕,๐๐๐ และ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ตามลำดับ

Facebook Comments Box