a281829 a283629 a282229 a28829 a28129

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนสร้างสีสันและบรรยากาศในงาน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยมีผลการประกวดดังนี้
ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี 
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายพชรดนัย วังกะหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายจักรพรรดิ์ หนูแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายมุตตอฟา กูลหลัง จังหวัดสตูล
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ เด็กชายนิพิฐพนธ์ เส้งวั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ เด็กชายพงศกร เติมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงณริสสา ดำเนินผล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงภัทรลดา กิจผดุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน สุวรรณทิพย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวนรีกานต์ งามเสมอ จังหวัดสงขลา
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงวรินทร์เณรี ศรีสุรางค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ 17 ปี ขึ้นไป
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายจักรพันธ์ เสลาหอม จังหวัดชลบุรี
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายเกียรตินนท์ ทองรอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายพงศนภัทร แก้วปัญญา จังหวัดอุดรธานี
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายรัชตะ ลำเจียก จังหวัดพังงา
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายอมรศักดิ์ ณ พัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวทิพย์อุทัย เฮ่าหนู จังหวัดพัทลุง
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ศรีเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวมณเทียรทิพย์ จันทร์แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวสิริมาส เอกาพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวนุจิรา วัฒนสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box