อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลักษณ์  ขอประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ  หัวข้อ  “ประเพณีและงานเดือนสิบนครศรีธรรมราช”  เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนี้จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมกรมการจังหวัด  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ เวลา ๑๓.๐๐น.

ระดับมัธยมศึกษา
 

ชนะเลิศ เด็กหญิงรุ่งนภา นาคสอิ้ง โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวกิ่งฟ้า ส้มเขียวหวาน โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวรุจาภา พรหมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย  นางสาวศศิกานต์ ศักดิ์เกิด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย  นายปณิธาน สวัสดิโกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

       
 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ นางสาวกวินสรา สุดใจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวพัชราภรณ์ คชินทร์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายศุปริณ มานะเมธาวี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย  เรือโทหญิง สุธิญา พูนเดอียด กรมกำลังพลทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย  นางจริยา จันทร์บุญ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

           
          

                                       
            
                  
   
                   

Facebook Comments Box