ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดให้มีการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ในหัวข้อ  “เปรตกับขนมเดือนสิบ”  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป นั้น
             บัดนี้  การดำเนินการจัดการประกวดเขียนเรียงความดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยทุกประการ  โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  ๖๑  คน  ระดับอุดมศึกษาและประชาชนชั่วไป  จำนวน  ๑๖  คน  ปรากฏผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายตะวัน  ผิวทองงาม
    โรงเรียนทุ่งสง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวจิตรวรรณ  ชูทอง
    โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวสุวนันท์ จันทร์ธิบดี
    โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวปิยธิดา  มโนชลมานะกุล
    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัณฑิรา  มณีโชติ
    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลขนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกวินสรา  สุดใจ
    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสุมาลี  ใบธน                  
    อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ  ชุมคต
    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนงเยาว์  มาศมาลัย
    อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือตรีหญิงสุธิญา  พูนเอียด
     ข้าราชการกรมกำลังพลทหารเรือ 

ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลและเกียรบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในที่ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ วันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น  ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

Facebook Comments Box