อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๔ ตุลุาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และระดับประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีประกวดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (หรือสมัครด้วยตัวเองที่จุดรับรายงานตัว ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีศรีธรรมราช โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โทร.๐๗๕ ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร.๐๗๕ ๖๗๒๕๐๗

Facebook Comments Box