อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “ประเพณีและงานเดือนสิบนครศรีธรรมราช” เขียนด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล    จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ กันยาน พ.ศ.๒๕๖๑

การประกวดขับกลอนและพูดเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดประกวดในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เงินรางวัลสำหรับการประกวดมีดังนี้คือ 
รางวัลชนะเลิศ                  รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย (จำนวน ๒ รางวัล) รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีศรีธรรมราช โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โทร.๐๗๕ ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร.๐๗๕ ๖๗๒๕๐๗

Facebook Comments Box