เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายสกล จันทรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายไตรรัตน ไชยรัตน์ กล่าวต้อนรับในฐานะนายอำเภอท่าศาลา และ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมสีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนกล่าวต้อนรับในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมชมการออกร้านและนิทรรศการแสดงการสาธิตภูมิปัญญาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา ที่ได้คัดเลือกและร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในฐานะประธานดำเนินงานโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”ว่า โดยพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการกำหนดแผนแม่บทในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานของ อพ.สธ.ในรูปแบบต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพันธกิจด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเห็นควรให้มีการจัดโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นไว้อย่างเป็นระบบหมวดหมู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาดังกล่าวแก่เยาวชน และชุมชนให้สามารถนำหลักการเกี่ยวกับภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ คนในชุมชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ได้กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมไว้ 3 กิจกรรมด้วยกันคือ

1) กิจกรรมสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบดวยการจัดเสวนาเชิงสาธิต และการจัดนิทรรศการผลการศึกษา ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน 
3) กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลด์ (Social Media)

การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ…สืบสานภูมิปัญญา…ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่ได้หนดไว้ดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา ระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการส่งต่อและต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” จะส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวงกว้าง และเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคงสืบไป 

Facebook Comments Box