%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-59

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอกให้เกิดเวทีสาธารณะในการเผยแพร่  และกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความงามและความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในด้านศิลปะการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป  

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลประวัติและภาพถ่ายพอสังเขปเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือสูจิบัตรการจัดการประกวด ส่งไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗  หรือ  E-mail address: cultural.wu@gmail.com  ภายในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๙  

ดาวน์โหลด ===>    1. ประกาศการรับสมัครฯ
                           2. ใบสมัคร

      

 

Facebook Comments Box