อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๓๐๑ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย และน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของนักคิด นักเขียนชาวไทย ที่ยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ไทยภาคใต้ และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สำหรับกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๑ ประกอบด้วย การจัดเสวนาหัวข้อ “เพลงไทยกับในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยคุณคฑาวุธ ทองไทย (ไข่ มาลีฮวนน่า) คุณกิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลง “ฟ้าร้องไห้” และคุณรัชนก  ศรีโลพันธ์ุ ศิลปินเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ปราชญ์ไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกด้วย 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียนออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗
E-mail: cultural.wu@gmail.com 

Facebook Comments Box