ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี    และส่งเสริมวรรณกรรมประเภทร้อยกรองไทย  ปลูกฝังความรักในมรดกไทย  และยกระดับความรู้  ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรม
              ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองดังกล่าว  โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  ภายในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773

ดาวน์โหลด ==> รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับ

Facebook Comments Box