มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยบุคลากรและนักศึกษาร่วมใส่ชุดไทยเข้ารดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 2561ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกันใส่ชุดไทยเข้าร่วมงานและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดงานสงกรานต์ปีนี้ ว่า วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่มีมายาวนานและสัมพันธ์กับวิถีชีวิต จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาน มรดกล้ำค่าของคนไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยชุมชนรายรอบจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยกย่องผู้สูงอายุ อันเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดี แสดงถึงการมีส่วนร่วมในเทศกาลปีใหม่ไทย ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย 

โอกาสนี้อธิการบดี นายอำเภอท่าศาลา และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนสาธิตฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วม ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการประกวดสูงวัยสุขภาพดี โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประกวดวาดภาพระบายสี โดยส่วนสื่อสารองค์กร การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า โดยร้านกล้าดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

Facebook Comments Box