ประเภทลูกทุ่งชาย  อายุ  ๑๖ – ๑๙ ปี    สมัครเข้าประกวดทั้งหมด  ๑๐  คน 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย  (สุราษฎร์ธานี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่  นายธัชนนท์  ศักพันธ์  (สงขลา) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่  นายทวีวัฒน์  คงทอง  (ชุมพร)

ประเภทลูกทุ่งหญิง อายุ  ๑๖-๑๙  ปี  สมัครเข้าประกวดทั้งหมด  ๒๐  คน
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวโกมลดา  สมีรักษ์  (ราชบุรี) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่  นางสาวกุลนิษฐ์  บุญสุข  (จันทบุรี) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่  นางสาวชญานิษฐ  แก้วแหวน  (จันทบุรี)

ประเภทลูกทุ่งชาย  อายุ  ๒๐  ปีขึ้นไป  สมัครเข้าประกวดทั้งหมด  ๑๖  คน
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายเกียรตินนท์  ทองรอด  (จ.นครศรีธรรมราช)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  นายพุฒธิวัฒน์  สะท้านธรนิล  (กรุงเทพฯ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  นายภัทรวิชช์  ปลื้มใจ  (จ.ชุมพร)

ประเภทลูกทุ่งหญิง  อายุ  ๒๐  ปีขึ้นไป  สมัครเข้าประกวดทั้งหมด  ๑๐ คน
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกฤติญา  รุจิภัทรเจริญ  (จ.นครศรีธรรมราช) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  นางสาวนัชชา  วิชัยดิษฐ  (จ.สุราษฎร์ธานี) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  นางสาวชนม์นิภา  สีทน  (จ.นครศรีธรรมราช)

Facebook Comments Box