ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 1๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีการประกวดงานวลัยลักษณ์เดย์ ( 2๖ ปี มวล.) มีคณะเพลงบอกจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๙ คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 20 ปี) จำนวน ๒๑ คณะ ถือได้ว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดมากขึ้นตามลำดับ ปรากฏผลการประกวดดังนี้
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนปากพนัง  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (คณะที่ ๑) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช (คณะที่ ๒) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ เยาวชนเพลงบอกคณะลูกวัวล่ำคอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษาในด้านวรรณกรรม และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงพื้นบ้านเพลงบอกเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สั่งสมสืบทอดความงดงามทางด้านวรรณศิลป์และคีตศิลป์ดังกล่าวให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

Facebook Comments Box