มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ภายในงานมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการประกวดสูงวัยสุขภาพดี โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประกวดวาดภาพระบายสี โดยส่วนสื่อสารองค์กร การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า โดยร้านกล้าดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียนออนไลน์

 

 

Facebook Comments Box