มื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

กิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้บนความแตกต่างของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และพราหมณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจบนความแตกต่างของศาสนา อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมเป็นแบบฐานการเรียนรู้ ๕ ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ บรรยาย “จุดร่วม ๔ ศาสนา” วิทยากร รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดกลาง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร อาจารย์เจนวิทย์ คงคาลิหมีน ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ” ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร พระครูพิศิษฎ์คณาทร ดร. ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช วิทยากร ศาสนาจารย์สุริยัน เทพเเก้ว ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช และฐานการเรียนรู้ที่ ๕ “เข้าใจพราหมณ์ ผ่านพิธีกรรมและความหมาย” ณ หอพระอิศวร หอพระรายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร นายพลชัย จันทร์เกิด นอกจากนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาด้วยใจที่เบิกบาน ณ ชายทะเลท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปิดท้ายค่ายศาสนสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมแสดงละครผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

Facebook Comments Box