อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถานตุมปัง พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีพราหมณ์
๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. พิธีสงฆ์
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
– ร่วมฟังสัมโมทนียกถา
๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
– คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. นักศึกษาและบุคลากรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานตุมปัง

หมายเหตุ :
                 ๑. ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
                 ๒. มีรถรับส่งพนักงาน และนักศึกษาทั้งไปและกลับ โดยลงทะเบียนออนไลน์  (แบบฟอร์มด้านล่าง)  ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
                 ๓. ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา  วัยเวก
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ 
E-mail: cultural.wu@gmail.com   ;

 

Facebook Comments Box