เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ  ๒๖  ปี  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีขึ้น  ในวันที่  ๒๔-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  เวทีการประกวด  หน้าอาคาไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก  และยกระดับความรู้  ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา และเป็นกิจกรรมสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงของการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ฉลองโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี ด้วยนั้น

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว  ในวันที่  ๒๔-๔๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ เวทีการประกวด  หน้าอาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐  โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗  ภายในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดและใบสมัคร<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773

Facebook Comments Box