ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออก และมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไป

๑.  ประเภทการประกวด
     ๑)  ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
     ๒)  ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป

๒. วัน เวลา และสถานที่ประกวด
     ๑)  วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ) 
     ๒)  วันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
     ๓)  สถานที่ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
     ๑) มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
     ๒) ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
     ๓) ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาก่อน
     ๔) ไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือเคยมีอัลบั้มเพลงจำหน่ายเป็นของตัวเอง

๔.  เพลงที่ใช้ในการประกวด
     ๑)  ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง 
     รอบที่ ๑  ผู้เข้าประกวดส่งแผ่น CD Demo ๑ เพลง มายังกองประกวด
     รอบที่ ๒ กำหนดให้ใช้ “เพลงเร็ว” ในการประกวด โดยรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน  คือ ประเภท ลูกทุ่งชาย/ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี และประเภท ลูกทุ่งชาย/ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
     รอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” ในการประกวด
     ๒)  ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน 
     ๓)  ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ ๑ แผ่น พร้อมเขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)
     ๔)  เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงลูกทุ่งแท้

๕.  ขั้นตอนการประกวด                                                                                                                                                                 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้แก่
    รอบที่ ๑ คัดเลือกจากซีดี (CD Demo) ดำเนินการตัดสินและคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒ โดยตัดสินคัดเลือกแผ่น CD Demo บันทึกเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ประกวดโดยไม่มีดนตรีประกอบ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” จำนวน ๑ เพลง และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทาง www.wu.ac.th
    รอบที่ ๒ คัดเลือกโดยการร้องสด กำหนดให้ใช้ “เพลงเร็ว” ในการประกวด 
–    ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย ๓๐ นาที 
–    จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
–    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
–    อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
    รอบชิงชนะเลิศ   กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” ในการประกวด
–    พิธีกรประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมพร้อมขึ้นเวทีหลังจากประกาศรายชื่อ และส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเวที
–    อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

๖.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     ๑)  ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
     ๒)  สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
     ๓)  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร
     ๔)  แผ่น CD Demo บันทึกเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของผู้ประกวดโดยไม่มีดนตรีประกอบ กำหนดให้ใช้ “เพลงช้า” จำนวน ๑ เพลง
หมายเหตุ หลักฐานการสมัครจะต้องส่งเอกสารครบทุกรายการ หากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด

๗. วิธีการส่งใบสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
     ๑)  สมัครด้วยตนเอง
     ส่งใบสมัครโดยตรง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ) พร้อมหลักฐานข้างต้น ส่งโดยตรง ณ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในวัน เวลาราชการ
     ๒)  ส่งทางไปรษณีย์
     สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น ได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ (วงเล็บมุมซองว่าการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) ทั้งนี้จะถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
     ๓)  สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
     โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น และบันทึกไฟล์เป็น PDF/ไฟล์รูปภาพ Jpeg พร้อมส่งไฟล์เสียง Demo ส่งมาที่อีเมลล์ cultural.wu@gmail.com โดย ถือเอาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
     ๔) สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.wu.ac.th  หรือ https://cultural.wu.ac.th/
     ๔) สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 
      Website: https://cultural.wu.ac.th/       E-mail: cultural.wu@gmail.com
      โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐             โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ 
      หรือติดต่อ คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖ 

๘.    เกณฑ์การตัดสิน
      ๑) เกณฑ์การตัดสินการประกวด
            ๑. น้ำเสียงไพเราะ                                    ๓๐ คะแนน
            ๒. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ               ๓๐ คะแนน
            ๓. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี              ๑๐ คะแนน
            ๔. การแสดงออกเหมาะสม                         ๑๐ คะแนน
            ๕. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง                 ๑๐ คะแนน
            ๖. การแต่งกาย                                       ๑๐ คะแนน
                         คะแนนรวม                            ๑๐๐ คะแนน
     ๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
     ๓) กรณีที่ผู้สมัครในแต่ละประเภทมีน้อยกว่า ๑๐ คน ทางกองประกวดจะมอบรางวัลให้เฉพาะรางวัลชนะเลิศเท่านั้น

๙. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ประเภท ลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
     ๑)  รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
     ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
     ๑)  รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
     ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งชาย ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
     ๑)  รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
     ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
     ๑)  รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
     ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ -๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

Facebook Comments Box