อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กวีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งปราชญ์บุคคลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๓ สาขาดังนี้

๑.  สาขาศิลปะและการแสดง 
๒.  สาขาหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ 
๓.  สาขาการใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้  

เสนอโดยบุคคลหรือองค์กร โดยจัดทำประวัติและแนบผลงานประกอบ ส่งไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

รูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑

๑.  ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
     ๑.๑.  ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร
     ๑.๒.  ดาวน์โหลดใบสมัคร
๒.  ให้จัดพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
๓.  ให้จัดส่งเอกสารกลับมายังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย
      ๓.๑ แบบฟอร์มเสนอชื่อ (ดาวโหลดมาจากเว็บไซต์)     จำนวน  ๑ ชุด
      ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และภาพกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
      ๓.๓ เอกสารผลงานที่เป็นรูปเล่มเอกสาร  (ถ้ามี)  จำนวน  ๑ ชุด
      ๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  ๑ ชุด
๔.  จัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
๕.  สถานที่จัดส่งเอกสาร อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐ 
๖.  ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก โทร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗  อีเมล์: cultural.wu@gmail.com
 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ 
E-mail: cultural.wu@gmail.com  

Facebook Comments Box