เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วม ๖๐ คน ณ อาคารอุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ค่ายศาสนสัมพันธ์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ และพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ สร้างความเข้าใจบนความแตกต่างของศาสนา อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ๕ ฐานการเรียนรู๋ คือ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ “จุดร่วม ๓ ศาสนา” โดยวิทยากร รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยวิทยากร คอเต็บมูซา ใบเต้ ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ” ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร พระครูพิศิษฎ์คณาทร ดร. ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช โดยวิทยากร ศาสนาจารย์สุริยัน แก้วเทพ ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ “พอเพียง..ก็.. เพียงพอ” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต นครศรีธรรมราช โดยวิทยากร ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วม “กิจกรรมอาสาด้วยใจที่เบิกบาน” บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ณ ชายทะเลท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา อีกด้วย

1 2 3 4 5

Facebook Comments Box