มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีวิถีไทย วันลอยกระทง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และสังคมชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให่้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า ประเพณีลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่บรรพชนจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และเพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ ช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป 

ภายในงานนอกจากมีการแสดงจากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ ชมรมดนตรีไทย และวงดนตรี WU Band ตลอดจนมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า จากนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยังมีการเพิ่มสีสันของงานด้วยการจัดประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคคลากร โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปครองในปีนี้ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ภัสราภรณ์ แซ่หนา ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษา นางสาววริศรา สุขไชย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ Miss Ladyboys นายภควัตร คีรีเพชร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยรางวัลชนะเลิศทั้ง ๓ ประเภทได้รับ มงกุฎ สายสะพาย ขันน้ำพานรอง เงินรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสวยงาม เป็นผลงานกระทงของ นางสาวกิตติมา ธานินพงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นกระทงของ นางสาวจรัญญา ทองเนื้องาม ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ นอกจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์แล้วยังได้รับความร่วมมือจากส่วนกิจการนักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการร่วมเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ จนส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Facebook Comments Box