เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดแสงแรง หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและถวายผ้าพระกฐิน โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม 

การทอดกฐินถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมา และมีความศรัทธาเลื่อมใสกันว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จนเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ จึงนับเป็นโอกาสดียิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างบุญใหญ่ในการทอดกฐินร่วมกับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ณ วัดแสงแรง เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนบำรุงวัด อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิด การบูรณาการกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป 

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสานรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนและต่างอำเภอมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ทำให้มียอดเงินรวมทั้งสิน ๒๑๙,๑๓๓ บาท ร่วมสมทบทุนถวายวัดแสงแรง 

ทั้งนี้ ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ) ได้มีพิธีสมโภชกฐินฯ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกด้วย 

วัดแสงแรง หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส ทั้งชาววลัยลักษณ์และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมกันสืบต่อพระธรรมอันงดงามจากพระพุทธองค์ 

ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันในครั้งนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

Facebook Comments Box