อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดเทพีนพมาศ และประกวด Miss Ladyboys โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การประกวดกระทงเนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๑ ประเภทการประกวดกระทง
๑) ประเภทสวยงาม
๒) ประเภทความคิดสร้างสรรค์

๑.๒ คุณสมบัติของผู้ส่งกระทงเข้าประกวด
๑) ต้องเป็นบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒) ส่งในนามบุคคล/ สำนักวิชา/หน่วยงาน

๑.๓ วัน เวลา สถานที่จัดการประกวด
– ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา หรืออาศรมวัฒนธรรม-วลัยลักษณ์ โทรสาร ๒๕๐๗ E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
– ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวพร้อมกระทง ณ บริเวณกองอำนวยการ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 

๑.๔ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด (ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์)
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

๑.๕ การประกาศผลและการรับรางวัล
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. และมอบรางวัลในเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีการแสดงลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒. การประกวดเทพีนพมาศ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๑ ประเภทการประกวด
๑) ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒) ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
– เพศหญิง
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาวลัยลักษณ์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– ประเภทนักศึกษาประกวดในนามสำนักวิชา (สำนักวิชาละ ๑ คน เท่านั้น)
– ประเภทบุคลากรประกวดในนามบุคคล/หน่วยงาน/สำนักวิชา

๒.๓ กำหนดการรับสมัคร และสถานที่จัดการประกวด
– ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา หรืออาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กำหนดการรายงาน วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
– เวลา ๑๙.๓๐ น. เริ่มการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากร
– เวลา ๒๐.๓๐ น. เริ่มการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษา
ณ เวทีการประกวดลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒.๔ การแต่งกาย
ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทย

๒.๕ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ทั้ง ๒ ประเภท
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลนางงามขวัญใจ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. การประกวด Miss Ladyboys เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
– สาวประเภทสอง (เพศชายเท่านั้น)
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
– ประกวดในนามบุคคล ตัวแทนสำนักวิชา/ชมรม/กลุ่มสัมพันธ์ (ไม่จำกัดจำนวน)

๓.๒ กำหนดการรับสมัคร และสถานที่จัดการประกวด
– ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรนักศึกษา ๑ ฉบับ ภาพถ่ายสี ขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑ ภาพ)
– กำหนดการรายงาน วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และเริ่มการประกวด เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีการประกวด ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัย- วลัยลักษณ์ 

๓.๓ การแต่งกาย
ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดราตรี

๓.๔ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 
รางวัลชนะเลิศ รับขันน้ำพานรอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Miss Ladybosy Popular Vote รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร
   ***การประกวดกระทง
   ***การประกวดเทพีนพมาศ
   ***การประกวด Miss Ladybosy

Facebook Comments Box