ประกาศผลการกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  หัวข้อ  “ความสัมพันธ์ประเพณีบุญสารทเดือนสิบกับเปรต”

ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ นายตะวัน  ผิวทองงาม โรงเรียนทุ่งสง 
รองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  เด็กหญิงณัฐพร  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รองชนะเลิศ  อันดับ  ๒ นายปณิธาน  สวัสดิโกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ชมเชย  อันดับ ๑ เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สมสุข โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ชมเชย  อันดับ ๒ นางสาวกาญจนา  สุทธิ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ นางสาวกันยรัตน์  ทองอำภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
รองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  เรือโทหญิงสุธิญา  พูนเอียด อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศ  อันดับ  ๒ นางสาวณัชชา  สุราตะโก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชมเชย  อันดับ ๑ นางสุมาลี  ใบธน อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมเชย  อันดับ ๒ นายศุปริณ  มานะเมธาวี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา

                                      
       

 

Facebook Comments Box