ประกาศผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และผลการประกวดขับกลอนบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประกวดวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มีผู้สนใจเข้าประกวดจำนวน ๓๐ คน

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงสุภาวดี ขำเกิด โรงเรียนปากพนัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายพงศกร จันทร์แก้ว โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงฐิติมา สุขทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รางวัลชมเชย ๑ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ชอบทำกิจ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

รางวัลชมเชย ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวธิดาวรรณ รอดคง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป มีผู้สนใจเข้าประกวดจำนวน ๗๔ คน

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสุดสาคร พรมนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสมใจ ฤทธิอักษร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางโสภา พรึกถก อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๑ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายธนวิชญ์ ศิริพงศ์ประพันธ์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางประนอม หนูเอก อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มีผู้สนใจเข้าประกวด จำนวน ๙ คน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายสิทธินนท์ โรจนเมธากุล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายนัฐพงศ์ ชุมพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รางวัลชมเชย ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายณัฐพล บัวจันทร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายปฐมพงศ์ ชูปาน วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box