ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒
อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
The 2nd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection
“Foods in ASEAN: Wisdom and Cultural Connectivity”
Thailand Friday, September 15, 2017

ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ สกุล ให้ถูกต้อง  โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
GROUP 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในช่วงเช้า 
GROUP 2 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในช่วงบ่ายเช้า
GROUP 2 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน
 

Facebook Comments Box