ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  ณ  เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒  ระดับ  คือ  ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๘  ปี  (ประกวดวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐ )  และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙  ปี  ขึ้นไป  (จัดประกวดวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐)  

ดาวน์โหลด  ==> รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ -๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณปริญญา  สีหะรัตน์ ๐๘๐-๕๒๐-๐๔๒๖

 

Facebook Comments Box