อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเลื่อนเวลาการประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ หัวข้อ “เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้” เป็นวันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการประกาศผลการประกวดสื่อศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน
๐๙.๐๐  –  ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด
  กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ  ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
  กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการชมผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการตัดสินร่วมประชุม เพื่อตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑๑.๐๐– ๑๑.๔๕ น. เวทีเสวนา “หยิบศิลปะและวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เป็นงานสื่อ”
  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญงานด้านผลิตสื่อสารคดีโทรทัศน์
  (อยู่ในช่วงการติดต่อคุณนิรมล เมธีสุวกุล (นก) จากบริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น
  อาจารย์วาที  ทรัพย์สิน  ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์
  ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ   ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๑๑.๔๕ – ๑๒.๑๕ น.  ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
๑๒.๑๕ –  ๑๒.๓๐ น.  กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และกล่าวปิดงาน
  โดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   

      ทั้งนี้ทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ขยายเวลาโหวดสารคดีสื่อสารคดีโทรทัศน์ : เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้ สำหรับรางวัล Popular Vote นับจากการกด like บน https://www.youtube.com จากคลิปวีดิโอเท่านั้น เริ่มการ Vote ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  กรุณากด link เพื่อรับชมผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

ขอเชิญร่วมโหวดสารคดีสื่อสารคดีโทรทัศน์ : เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้

รางวัล Popular Vote นับจากการกด like บน https://www.youtube.com จากคลิปวีดิโอ

WU001_ลูกหว้า_ประเพณีไหว้ผีโบ๋

ทุ่งหว้าเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดสตูลที่เคยรุ่งเรืองในอดีต มีการติดต่อค้าขายกับรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย จึงถูกขนานนามว่า “ปีนังน้อย” จึงมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ถูกหลอมรวมกันอย่างกลมกลืน และยังถ่ายทอดมายังรุ่นปัจจุบัน ถ้าหากไม่ช่วยกันฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ เกรงว่าต่อไปอาจจะสูญหายได้ โดยเฉพาะประเพณีไหว้ผีโบ๋เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย

 

WU002_Brilliant_กุมปัง เสน่ห์ศรัทธา

WU003_วัวชนแดนใต้_สารคดีวัวชน

อยากจะเผยแพร่เรื่องราวของวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่ว่าด้วยเรื่องการชนวัว ซึ่งเป็นการต่อสู้บนสังเวียนดินของเหล่าวัวชน เพื่อต้องการให้บุคคลภายนอกที่ยังไม่รู้เกิดความสนใจที่จะศึกษา และมาลงพื้นที่จริง ๆ เพราะนอกจากจะได้ศึกษาเรื่องวัวชนแล้วยังได้ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้นอีกด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารคดีนี้จะช่วยบอกต่อคนอื่น ๆ ให้ได้รู้เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของภาคใต้เอาไว้

https://youtu.be/BoeEoVymXTI

 

WU004_sct_ขนมจีนเส้นสดโบราณ

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น การทำขนมจีนสูตรโบราณถือเป็นการสืบทอดให้ลูกหลานรุ่นหลังยังพอได้เห็นได้ดูได้รับความรู้ ได้นำมาต่อยอด เผยแพร่ ให้ทุกคนได้รู้จักและอนุรักษ์ไว้ต่อไปในอนาคต

 

WU005_เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง_ศิลปะและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนใต้

WU006_ยาเส้น_ยาเส้นบ้านกลาย

สื่อถึงวิถีชีวิตชาวบ้านบริเวณลุ่มแม่น้ำกลายที่หาเลี้ยงชีพโดยการปลูกพืช ทำการเกษตรที่สืบทอดกันมาเป็นช่วง 2 อายุตนและอยากจะสื่อให้เห็นถึงการอนุรักษ์การปลูกยาเส้นที่นับวันจะลดน้อยลงไปทุกที

 

WU007_High fly_วิถีชีวิตการกินของคนใต้

อาหารของภาคใต้จะมีรสชาดที่เค็มและรสเผ็ดจัด อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไปมีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลากทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือและมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย และอาหารภาคใต้ยังมีรสชาติที่เผ็ดกว่าภาคอื่น ๆ

 

WU008_หนุ่มบ่าวสาวนุ้ย_นายหนัง

หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตท้องถิ่นของคนใต้ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศิลปะแขนงนี้น้อยลง แต่ก็ยังคมมีเยาวชนที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้เอาไว้ด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน

 

WU009_Diamond Duck_ธุรกิจจากก้อนดิน

นำเสนอศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่กับวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในรูปแบบธุรกิจที่สร้างรายได้ และเป็นการสืบทอดจากรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ไปยังรุ่นลูก ๆ หลาน

 

WU010_โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา_ประเพณีควายชน

 

WU011_fighting production_สารคดีแกงพุงปลาจากปักษ์ใต้

แกงพุงปลาเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของคนภาคใต้ เป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ กลุ่มของผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมอาหาร จึงเป็นที่มาของสารคดีแกงพุงปลาจากปักษ์ใต้

 

WU012_Thai Thai_หางอวนภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไป

อยากเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนบ้านหน้าทับเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ต่อไป

 

WU013_ชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคใต้_ตะลุงยังอยู่

วันเวลาและยุคสมัยใหม่ทีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูเหมือนจะหายไปตามกาลเวลา ศิลปวัฒนธรรมกำลังจะสูญหาย คณะผู้จัดทำจึงรวมกลุ่มจัดทำเพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีต่อการดำรงชีวิตและสิ่งที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

 

WU014_A.P.Festival Carnival แต่น แต้น_โนราห์

มโนราห์ถือเป็นศิลปะการแสดงที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่ง อาทิ เครื่องแต่งกายที่ร้อยด้วยลูกปัดหลากสี ท่าทาง การร่ายรำที่อ่อนช้อยน่าติดตาม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมโนราห์ยังมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไป ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่ไม่มีวันจางหายไปจากคนใต้ได้เลย

 

WU015_ไทยยัง (Thai young)_น้ำตาจากสร้างรายได้

งานสารคดีน้ำตาลจากสร้างรายได้เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคใต้ที่มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในธรรมชาติไม่ต้องลงทุนในการสร้างอาชีพ แค่รู้จักใช้ภูมิปัญญา แนวคิด ในการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ คุณค่า และรายได้ที่ตามมาตลอดทั้งปีจากต้นจากภายใต้หัวข้อ เข้าใจศิลปวัฒนธรรม เข้าใจชีวิตของคนใต้

 

WU016_ป.ส.ร่วมใจ_มโนราห์โรงครู พิธีกรรมผูกสายสัมพันธ์คนใต้

เพื่อต้องการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี มโนราห์โรงครูของถิ่นใต้ให้เป็นที่รู้จัก และคงไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดและสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ครอบครัวกับชุมชนและท้องถิ่น

 

WU017_สายบุรี_หลากหลายวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์ด้วยน้ำบูดู

ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านภาษา คือ วัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งพื้นที่ชายแดนใต้จะมี “น้ำบูดู” ที่เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเนิ่นนาน ปัจจุบันน้ำบูดูเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนใต้ และแพร่หลายไปยังหลายประเทศ ไม่ว่าคนจะเป็นคนเชื้อชาติใด ศาสนาใดก็ต่างสนใจน้ำบูดู แต่ยังมีคนใต้ในประเทศที่ยังไม่รู้จักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้

 

Facebook Comments Box