14054681_1393630650653173_666111797_n

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจน สร้างสีสันและบรรยากาศในงาน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๙” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ 081-957-5906

 

Facebook Comments Box