400x200 ค่ายศาสนสัมพันธ์ 59

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการ “ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ เปิดใจเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ บนความแตกต่างของศาสนา แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ใคร่ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘–๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ หรือส่งอีเมล์มาที่ cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ 081-957-5906

ดาวน์โหลด ==> รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

 

Facebook Comments Box