13884515_1377001482316090_86239688_n

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อในด้านหนึ่งประเทศต่างๆยังคงเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมตนเองในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผู้คนในประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2559 “นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” ขึ้น ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงบทบาททางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียนต่อไป

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี 2559 “นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” International Conference 2016 Weaving ASEAN Cultural Connection“ASEAN Music and Performing Arts : Change, Adaptation, and Creativity” September 1, 2016
ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507   E-mail: cultural.wu@gmail.com
เพ็ญนภา วัยเวก 080-145-16064

ดาวน์โหลด  ==>   กำหนดการสัมมนาวิชาการนานาชาติฯ

ดาวน์โหลด  ==>   แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติฯ

Download  ==>   Program ASEAN Music and Performing 2016_english

Facebook Comments Box