มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาและถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้กับบุคลากรด้านภาษาไทยและเยาวชนของชาติ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2557 และคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ พ.ศ.2535 เป็นวิทยากร

โอกาสนี้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยและชี้ให้เห็นถึงความตระหนักในความเป็นไทยอย่างดียิ่งและขอขอบคุณสำนักกวีน้อยเมืองนครที่ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมด้านภาษาไทย ทั้งการอ่านการเขียนร้อยกรองไทยและทำให้ภาษาไทยมีความมั่นคงดำรงอยู่ต่อไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” ในครั้งนี้มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาไทย อาทิเช่น การเสวนากับศิลปินแห่งชาติ ในหัวข้อ“ศิลปะการประพันธ์และคุณค่าวรรณศิลป์” โดยวิทยากร คุณชมัยภร บางคมบาง และคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมใจ สมคิด สำนักศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ การอภิปรายเรื่อง“เสนาะศิลป์ ร้อยกรองทำนองไทย” โดยวิทยากร ดร.วัฒนะ บุญจับ และ ดร.เทวี บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร ดำเนินรายการโดย อาจารย์เจริญศรี บุญสว่าง สำนักกวีน้อยเมืองนคร การถามตอบข้อสงสัย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ ได้แบ่งผู้ร่วมสัมมนาเป็น 2 กลุ่ม ตามความสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านการเขียนร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ โดยมี คุณชมัยภร บางคมบาง คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ และอาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม สำนักกวีน้อยเมืองนคร ให้ความรู้และแนะวิธีการเขียนร้อยกรอง และการฝึกขับร้องร้อยกรองทำนองไทย โดยมี ดร.วัฒนะ บุญจับ ดร.เทวี บุญจับ และอาจารย์เจริญศรี บุญสว่าง สำนักกวีน้อยเมืองนคร ซึ่งในตอนท้ายของกิจกรรมได้มีตัวแทนนำเสนอผลงานการแต่งบทร้อยกรอง และการขับร้องร้อยกรองทำนองไทย เพื่อฟังคำแนะนำจากวิทยากร และปิดท้ายด้วยพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อนึ่ง คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได้กล่าวถึงความประทับใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า “จากการมาเยี่ยมเยือนและสัมผัสกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทราบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่มากที่สุดถึง 9,000 ไร่ ทำให้รู้สึกอยากเขียนผลงานที่สะท้อนถึงมิติ ที่ไม่ใช่แค่ความกว้างของผืนแผ่นดินเท่านั้น แต่รวมถึงความกว้างของพื้นที่ทางการศึกษาที่กว้างขวางไปทั่วโลก ฉะนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำอย่างไรให้พื้นที่ทางการศึกษาและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่กว้างขวางออกไปมากกว่าพื้นที่ 9,000 ไร่ ที่มีอยู่นี้”

ประมวลภาพ
Facebook Comments Box