อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์”  ขึ้นในระหว่างวันที่  ๑๘-๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  ๕๐๐  บาท  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ  มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และไม่ถือเป็นลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว  ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  โทรสาร  ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗  ภายในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ โทร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๙ ๐๘๑-๙๗๐๐๗๗๓

 

Facebook Comments Box