ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  กำหนดจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ขึ้น  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้อง  ๒๐๓  ชั้น  ๒  อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไทย  ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประกวดเพลงบอกเยาวชนฯ  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  โทรสาร  ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗  ภายในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ โทร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๙ ๐๘๑-๙๗๐๐๗๗๓

 

Facebook Comments Box