ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ ขึ้นระหว่าง ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ พสกนิกรชาวไทยและพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปินในด้านการดนตรี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดารงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการประกวดดนตรีไทยครั้งที่ ๘ ให้มีแนวทางในการแสดงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนต่อไป

ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ใคร่ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่าง ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘–๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ หรือส่งอีเมล์มาที่ cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ โทร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๘ ๐๘๑-๘๕๗๕๘๐๖

 

Facebook Comments Box