อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ สนองพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมภาษาไทย พร้อมเชิญศิลปินแห่งชาติร่วมเวทีเสวนา และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นจำนวน ๔ คน

มื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ“พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ ส่งเสริมภาษาไทย โดยได้เชิญคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ) กวีซีไรต์ ปี ๒๕๓๕ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และคุณไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมเวทีเสวนา และในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานท่ามกลางครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเป็นประธานการประชุมทางวิชาการชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพระองค์ทรงให้ข้อคิดเห็นหลายอย่างในเรื่องการเขียน การอ่าน การพูดภาษาไทย ที่ถูกต้อง ทรงแสดงทรรศนะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยไว้หลายประการ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้อย่างดี และในสถานการณ์ปัจจุบันที่การสื่อสารแบบมัลติมีเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของเยาวชน จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้เยาวชนหันมาใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมของชาติ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างสรรค์วรรณศิลป์และศิลปะที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ มาเป็นเวลานาน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษาไทย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’๖๐ ขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่นเป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในภาษาไทยดียิ่งขึ้นด้วย 

โอกาสเดียวกันนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองและเพลงบอกเยาวชน เข้ารับโล่พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ ๑- ๒ และรางวัลชมเชย พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านภาคใต้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านได้ดีเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้ได้รับโล่ดังกล่าว จำนวน ๔ คน ได้แก่นายวิเชียร เกื้อมา นายวิโรจน์ อินทศิลา นายนิตย์ พงศ์พฤกษ์ และนายสุเชาว์ พงศานนท์ 

นอกจากนี้ยังมีเสวนาหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ) และคุณไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาษาไทยกับในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” และนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนการร้องเพลงเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย ศุ บุญเลี้ยง ศิลปินชื่อดังอีกด้วย

   
   
   
 
 

 

 

 

Facebook Comments Box