มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection  ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity  ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืนซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ  “อาหาร ความหลากหลายภูมิปัญญาในอาเซียน”, การจัดเสวนาประเด็น “อาหารอาเซียน”, การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) “อาหารอาเซียน” , การจัดแสดงนิทรรศการ  วัฒนธรรม “อาหารอาเซียน”  และการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection  ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity  ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืนซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ  “อาหาร ความหลากหลายภูมิปัญญาในอาเซียน”, การจัดเสวนาประเด็น “อาหารอาเซียน”, การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) “อาหารอาเซียน” , การจัดแสดงนิทรรศการ  วัฒนธรรม “อาหารอาเซียน”  และการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ ในกรอบเนื้อหาอาหารกับความสัมพันธ์ในอาเซียน, อาหารในมิติภูมิปัญญา ประเพณี และความเชื่อ และอาหารกับสุขภาวะการส่งบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
1. ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย download เอกสารได้ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ 20  นาที ประกอบด้วยผู้นำเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 5 นาที ผู้นำเสนอบทความกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน
2. วิธีการส่งบทความ  ส่งบทความ มาที่ e-mail cultural.wu@gmail.com  หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560
3. การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2  จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน

กำหนดการพิจารณาบทความวิชาการ
1. เปิดรับ บทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข  วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560
3. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 20 สิงหาคม 2560
4. ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ  วันที่ 25 สิงหาคม 2560
5. ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560
6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่  2 วันที่ 15  กันยายน 2560

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
– ผู้นำเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียนจำนวน  1,000 บาท (อัตราค่าเสนอบทความวิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม )
– ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
– นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน
1.  ลงทะเบียนในระบบออนไลน์และดาวโหลดการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th  ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2560
2.  โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8  (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2”)
3.หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com
4. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
5. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์  ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ e-mail: cultural.wu@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th

 

Facebook Comments Box