อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของนักคิด นักเขียนชาวไทย ที่ยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย

สำหรับกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๐ ประกอบด้วย การจัดเสวนาหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ) และคุณไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาษาไทยกับในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือก นิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” และนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๐
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน / รายงานตัวผู้เข้ารับรางวัลแข่งขันร้อยกรอง และผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น
เชิญชมนิทรรศการ  “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่  ๙”และนิทรรศการแสดงประวัติและผลงาน
ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน  โดย  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
ประธานเปิดงาน  โดย  รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เวลา ๑๓.๒๐ น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์
เวลา  ๑๓.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรองและมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
–    พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๐
–    พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 
เวลา  ๑๔.๐๐ น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์
เวลา  ๑๔.๑๕ น. เสวนา  “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่  ๙”    
วิทยากร
–    คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ  (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
–    คุณไพฑูรย์ ธัญญา  (รศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ดำเนินรายการ
–    รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เวลา  ๑๖.๐๐ น. มอบของที่ระลึกวิทยากร
/ ปิดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’ ๖๐

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ -๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณปริญญา  สีหะรัตน์ ๐๘๐-๕๒๐-๐๔๒๖

 

Facebook Comments Box