ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  กำหนดจัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ขึ้น ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของร้อยกรองไทย  ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป   ในการนี้  จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองดังกล่าว  ในวันที่  ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๗๕-๖๗๒๕๐๘-๑๐  โทรสาร  ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗  ภายในวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ โทร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๙ ๐๘๑-๙๗๐๐๗๗๓

 

Facebook Comments Box