ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประสานและแสวงหาเครือข่ายและทรัพยากรจากภายในและภายนอก ในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาฟื้นฟู และส่งเสริมให้บัณฑิตเป็น “คนดีและคนเก่ง” จึงกำหนดจัด “โครงการธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต” ขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๕๓๐๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำธรรมะมาใช้ในชีวิต พร้อมทั้งมีแนวทางในการปฏิบัติตน ในการเป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตอบรับกับปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จึงใคร่ขอเชิญท่านและนักศึกษา ตลอดจนพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต” ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๕๓๐๑ และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา โทรสาร ๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมข้อมูลเตรียมการด้านเอกสาร ได้อย่างเหมาะสมตามลำดับต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา  วัยเวก    โทร.๐๘๐-๑๔๕๑๐๖๔ ,  ๐๗๕-๖๗๒๕๕๐

Facebook Comments Box